Godkendt hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Privatlivspolitik

Velkommen som kunde hos Klinik Luisa Enemærke. I forbindelse med dine behandlinger i klinikken, er det nødvendigt, at vi noterer og behandler relevante oplysninger om dig og dit helbred.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og historik, til brug for den journalføring, som vi ifølge den gældende lovgivning om autoriserede sundhedspersoner har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i hhv. autorisationslovens kapitel 6 samt journalføringsbekendtgørelsen.

Autorisationsloven: Du kan læse Bekendtgørelse af lov omautorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731

Journalføringsbekendtgørelsen: Du kan læse Bekendtgørelseom autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/530

Udover de helbredsoplysninger vi noterer om dig, kan der opstået behov for, at vi indhenter/modtager yderligere helbredsoplysninger der er vigtige for din aktuelle behandling, fra andre autoriserede sundhedspersoner, herunder din egen læge eller speciale læge, forudsat, at du giver et samtykke herfor. Det kan eksempelvis være resultater fra undersøgelser, eller informationer om andre helbredsmæssige forhold, hvilket beskrives nærmere i Sundhedslovens kapitel 9.

Sundhedsloven: Du kan læse Bekendtgørelse af sundhedsloven via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903 

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig, samt de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Hos Klinik Luisa Enemærke bruger vi et webbaseret kliniksystem, Gecko, der er specielt udviklet til sundhedssektoren og lever op til de krav der stilles til opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesloven. Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke.

Databeskyttelsesloven: Du kan læse nærmere under: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer iforbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

VIDEREGIVELSE AFPERSONOPLYSNINGER
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der, med hjemmel i sundhedsloven, ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom fremgår af sundhedslovens kapitel 9.

Sundhedsloven: Du kan læse Bekendtgørelse af sundhedsloven via dette link

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for at gennemførebetalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af et forsikringsselskab, vil vi også videregive nødvendige oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Et forsikringsselskab vil eksempelvis typisk kræve oplysninger om det område, eller de områder der behandles, i forbindelse med afregning af tilskud til din behandling.

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?
Din journal opbevares efter regler der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er mindst 5 år, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2:

Journalføringsbekendtgørelsen: Du kan læse Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/530

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt, af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

Autorisationsloven: Du kan læse Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/731

Ukorrekte oplysninger der ikke er omfattet af den gældende lovgivning, herunder sundhedsloven, autorisationsloven og de love der er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, har du har ret til at få rettet eller slettet. Du har også ret til at bede os om at ophøre med, at behandle sådanne oplysninger om dig. Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk